Menüü

Isikuandmete töötlemise teave

Isikuandmete töötlemise teave on koostatud EL isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artikli 12 „Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord“ vastutava töötleja nõuete täitmiseks ja füüsiliste isikute teavitamiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja õiguste tagamisest.

I Mõisted

Isikuandmete töötlemise teave on koostatud EL isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artikli 12 „Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord“ vastutava töötleja nõuete täitmiseks ja füüsiliste isikute teavitamiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja õiguste tagamisest.

 • Töötleja on isik, kes töötleb füüsilise isiku andmeid. Antud juhul on töötlejaks Akso-Haus Real Estate OÜ, registrikood 14230429. Akso-Haus Real Estate OÜ on vastutav töötleja.
 • Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid töötleja töötleb.
 • Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava andmesubjekti kohta. Eelkõige on füüsiline isik tuvastatav identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguidentifikaator) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
 • Isikuandmete töötlemine on  igasugune isikuandmetega tehtav toiming, sh andmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

II Isikuandmete töötlemine ja töötlemise põhimõtted

 • Töötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid (peamiselt ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, sugu, e-posti aadress, telefoninumber, elukoht ja muid andmeid, mida andmesubjekt edastab) kui 
 • andmesubjekt saadab kodulehe, e-kirja või muul viisil päringuid ja informatsiooni töötlejale;
 • andmesubjekt külastab töötleja kodulehte või Facebook lehte;
 • andmesubjekt osaleb töötleja korraldatud küsitlustes, uuringutes ja üritustel;
 • isikuandmete töötlemine toimub õiguslikul alusel.

Põhimõtted:

 • Isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja läbipaistev. 
 • Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgipäraselt ja minimaalselt. 
 • Isikuandmed on õiged ja tagatakse nende parandamine.
 • Isikuandmeid säilitatakse ainult ettenähtud aja ja seejärel need kustutatakse.
 • Isikuandmete töötlemisel kasutatakse turvameetmeid, mis kaitsevad ebaseadusliku juurdepääsu ja juhusliku kaotamise, hävimise eest.

Töötleja töötleb andmeid selleks, et:

 • vastata andmesubjekti päringutele ja teadetele;
 • täita andmesubjekti ees võetud kohustusi ja täita lepingut;
 • edastada andmesubjektile informatsiooni töötleja toodete kohta;
 • kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi;
 • täita oma õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
 • Töötleja ei võõranda, rendi ega anna muul viisil kolmandatele isikutele üle või kolmandate isikute kasutusse isikuandmeid, välja arvatud:
 • Raamatupidamise-, audiitor-, IT- ja maaklerteenuse osutajatele;
 • teistele töötleja kontserni kuuluvatele ettevõtetele;
 • muudele isikutele, kellele andmete edastamise kohustus tuleneb õigusaktidest.
 • Töötlejal on õigus salvestada ja säilitada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud andmesubjekti teateid, samuti muid toimingud, mis andmesubjekt on teinud ning vajadusel kasutada neid salvestisi asjaolude või muude toimingute tõendamiseks.

III Andmesubjekti õigused

 • Andmesubjektil on õigus:
  • tutvuda enda isikuandmetega;
  • nõuda andmete parandamist ja täiendamist;
  • esitada igal ajal vastuväiteid isikuandmete töötlemise kohta;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • igal ajal võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
  • nõuda oma isikuandmete kustutamist. 
 • Õiguste kasutamiseks tuleb edastada vastav taotlus. Taotlus peab olema edastatud digitaalselt allkirjastatult või esitatud isiklikult töötlejale allkirja vastu.
  • Taotlusele vastatakse hiljemalt 1 kuu jooksul. 
  • Andmesubjekti taotluse täitmisel lähtutakse EL isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679 sätestatud tingimustest

IV Uudislehed

 • Kui andmesubjekt on avaldanud nõusoleku uudislehtede ja reklaami saamiseks või, küsime andmesubjekti nime ja kontaktandmeid. Seda infot kasutab töötleja info saatmiseks töötleja pakutavate teenuste ja kaupade kohta või kõigest muust, mis andmesubjekt võib huvi pakkuda. 
 • Uudiskiri võib aeg-ajalt sisaldada linke teistele internetikeskkondadele. Töötleja ei vastuta nende keskkondade sisu ega privaatsuspoliitika eest. 
 • Kui andmesubjekt ei soovi enam uudiskirja ja otsepostitusi saada, saate lõpetada selliste kirjade saamise, vajutades iga uudiskirja ja/või reklaami all asuvale lingile (opt-out või unsubscribe) või andes märku aadressil info@aksohaus.ee

V Muu oluline teave

 • Töötlejal on õigus käesolevad põhimõtted ühepoolselt muuta tuginedes isikuandmete valdkonda reguleerivatele sätetele või kohtupraktikale. Põhimõtete muutmisest teavitab töötleja andmesubjekti koduleheküljel.
 • Täiendavat informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta saab andmesubjekt saates e-kirja: info@aksohaus.eeja pealkirjas kasutades märksõna “isikuandmed”. Samale aadressile saab edastada kirja, kui andmesubjekt leiab, et töötleja on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi.
 • Andmesubjektil on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtusse.